Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Volg ons

Logo De Speelkriebel Gent

Disclaimer

Het gebruiksbeleid van deze website

Laatste bijwerking: 10-05-2021

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.
 

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. SPW De Speelkriebel kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met SPW De Speelkriebel.


Onderbrekingen

SPW De Speelkriebel tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan SPW De Speelkriebel niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.


Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover SPW De Speelkriebel geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. SPW De Speelkriebel biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege SPW De Speelkriebel met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met SPW De Speelkriebel via het volgende email adres: info@despeelkriebel.be.


Aansprakelijkheid

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. SPW De Speelkriebel garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

SPW De Speelkriebel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. SPW De Speelkriebel is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is SPW De Speelkriebel aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

SPW De Speelkriebel verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website.


Intellectuele eigendomsrechten

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle realisaties, creaties of ontwerpen van welke aard ook gerealiseerd, komen zonder beperking toe aan SPW De Speelkriebel. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SPW De Speelkriebel. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Animator worden

Je kind inschrijven

Achterdries 52
9050 Gentbrugge

Sitemap

Extra

Volg ons